Rondweg Reeuwijk

Laatste nieuws: 16 maart procedure Raad van State rondom het bezwaar van Wijkteam Plaswijck en Stichting Behoud Leefomgeving Wervenbuurt tegen de Rondweg Reeuwijk

Wij betreuren het dat onze eerdere bezwaren hebben niet geleid tot andere inzichten om de verkeersproblematiek in Reeuwijk-Brug op te lossen. Omdat dit leidt tot voor ons onaanvaardbare aantasting van natuur en leefklimaat in onze omgeving en omdat er naar onze mening betere alternatieve oplossingen zijn, hebben wij besloten om bij de Raad van State bezwaar aan te tekenen tegen dit plan. De zitting van de Raad van State over dit onderwerp is gepland op 16 maart 2012.

Reeuwijk wil een randweg aanleggen om de Zoutmansweg/Raadhuisweg in Reeuwijk te ontlasten. Deze weg komt vlak langs de wijk Plaswijck-Noord te liggen, hetgeen op bezwaren stuit van de inwoners. Het trace ligt wat Reeuwijk betreft vast: over de "schapenwei" vlak langs achtertuinen bewoners van de Wervenbuurt met een vernietiging van de bestaande groene ecologische, natuurhistorische zone tussen het Groene Hart en de Reeuwijkse Plassen.

Naar mening van de stichting zijn er betere alternatieven, waarmee het doel van Reeuwijk "Ontlasting kern Reeuwijk-Brug" zeker wordt gehaald en er geen extra overlast ontstaat voor de Bodegraafsestraatweg, Einsteinstraat en Wervenbuurt. Reeuwijk verzuimt naar onze mening om serieus onderzoek te doen naar alternatieve oplossingen.

Wij begrijpen op zichzelf de problematiek van de gemeente Reeuwijk goed en willen op een constructieve manier samenwerken met Reeuwijk om deze kwestie, die al 30 jaar, speelt op een elegante manier echt op te lossen in plaats van het verschuiven van het probleem naar de bewoners van de Wervenbuurt.

De stichting zal zich inzetten om de belangen van de bewoners uit de wijk Plaswijck-Noord te behartigen in verband met de voorgenomen aanleg van deze rondweg. Want de rondweg zal hoogstwaarschijnlijk directe gevolgen gaan hebben voor de leefbaarheid van de buurt (geleuidsoverlast, milieubelasting, etc.).

Reeuwijk heeft de procedure voor de noodzakelijke wijzigingen in het bestemmingsplan gepland in juni/juli 2009. Wij zijn ons momenteel aan het voorbereiden op deze procedure. Wij zullen o.a. een advocaat in de arm nemen om ons juridisch te vertegenwoordigen in de bestemmingsplanprocedure. Dit doen we gezamenlijk met het Wijkteam Plaswijck en buurtverenigingen van de Hoeven- en Lustenbuurt. U heeft hierover inmiddels informatie ontvangen via de huis aan huis verspreide flyer. U kunt de flyer ook downloaden op deze site.

Meer informatie over de rondweg kunt u tevens vinden op de website van Wijkteam Plaswijck

We zullen u middels deze website blijven informeren over actuele ontwikkelingen.